Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKOWYM SKŁADANIU DEKLARACJI

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa SpołecznegoSp. z o.o. ul. Graniczna 8a w Tarnowie przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Najemcy obowiązani są do składania Wynajmującemu raz na dwa lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim, w postaci wypełnionej deklaracji lub kserokopii deklaracji potwierdzających wysokość dochodów osiągniętych w 2016 roku.

W związku z niezrealizowaniem tego obowiązku przez niektórych Najemców wyznaczamy ostateczny termin składania deklaracji do dnia 15 września 2017 r.

Wzór wypełnionej deklaracji umieszczony jest na tablicy informacyjnej a druk do wypełnienia można odebrać od Pani sprzątającej lub pobrać ze strony internetowej www.tarnowskietbs.pl w zakładce dokumenty - deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego lub bezpośrednio z odnośnika: DEKLARACJA

Dotyczy wszystkich budynków pod adresem os.Zielone 29, ul. Marii Dąbrowskiej 22 i 22A oraz ul. Abp. J. Ablewicza 11, 11A, 13A, 13B, 13, 15A, 15B, 15

Informujemy, że zwracając się do Najemców wykonujemy ciążący na nas obowiązek ustawowy.

Jednocześnie informujemy, że niezłożenie w/w deklaracji będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy najmu w części dotyczącej czynszu.