Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

PRZYPOMNIENIE DLA NAJEMCÓW O OBOWIĄZKOWYM SKŁADANIU DEKLARACJI ZA 2018 ROK

                                                                       Tarnów, 28 czerwca 2019 r. 

 

 I N F O R M A C J A                 

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Graniczna 8a w Tarnowie przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Najemcy obowiązani są do składania Wynajmującemu raz na dwa lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym
na gospodarstwo domowe w roku poprzednim, w postaci wypełnionej deklaracji lub kserokopii deklaracji potwierdzających wysokość dochodów osiągniętych w 2018 roku.

W związku z niezrealizowaniem tego obowiązku przez niektórych Najemców wyznaczamy dodatkowy termin składania deklaracji do dnia 31 lipca 2019 r.

Wzór wypełnionej deklaracji umieszczony jest na tablicy informacyjnej a druk do wypełnienia można odebrać od Pani sprzątającej lub pobrać ze strony internetowej www.tarnowskietbs.pl w zakładce aktualności lub dokumenty – „deklaracja najemcy o wysokości dochodu osiągniętego w 2018 r.”

 

Informujemy, że zwracając się do Najemców wykonujemy ciążący na nas obowiązek ustawowy. Jednocześnie informujemy, że niezłożenie w/w deklaracji będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy najmu w części dotyczącej czynszu.

 

 

DEKLARACJA ZA ROK 2018

WZÓR