Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Informacja dotycząca wydłużenia terminu wypowiedzenia stawki czynszu

         Informujemy, że w wyniku wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 poz. 374 z póżn. zm), termin wypowiedzenia stawki czynszu uległ wydłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.

           W związku z tym każdy najemca lokalu mieszkalnego, który wyraża zgodę na przedłużenie terminu wypowiedzenia zobowiązany jest dostarczyć do Tarnowskiego TBS Sp. z o. o. oświadczenie woli następującej treści oświadczenie woli, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 r.


O Ś W I A D C Z E N I E

w sprawie przedłużenia terminu wypowiedzenia

do dnia 30 czerwca 2020r.

warunków umowy najmu lokalu komunalnego

w zakresie zmiany wysokości czynszu

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………………

                       /nazwisko i imię najemcy lokalu/

składam wniosek o przesunięcie terminu wypowiedzenia warunków umowy najmu

lokalu mieszkalnego w Tarnowie przy ul. ………………………………….

 

Tarnów, dnia …………. kwietnia 2020r.                                                                                                                                                                                                                   ..…………………………………...

                                                                                                                                                                                                                                                                            /czytelny podpis najemcy/


          Sprawa niniejsza dotyczy budynków, w których ulega zmianie obowiązująca stawka czynszu tj. os. Zielonego 29, ul. Marii Dąbrowskiej 22 i 22A, ul. Ablewicza 11, 11A, 13A, 13B, 15A, 15B, 13, 15 oraz ul. Sportowej 7.  Druki oświadczeń zostaną dostarczone najemcom do skrzynek pocztowych. Oświadczenia należy podpisać czytelnie i dostarczyć do przygotowanych przez TTBS skrzynek umieszczonych przy ul. Sportowej 7 (okolica wejść do klatek schodowych nr 2 i 3), ul. Abp J. Ablewicza 15 i 15A (amfiteatr), ul. M Dąbrowskiej 22A (przy klatce schodowej nr 1), Os. Zielone 29 (przy klatce schodowej nr 3). Oświadczenia można też przesyłać pocztą tradycyjną lub w formie zeskanowanej pocztą elektroniczną na adres biuro@tarnowskietbs.pl z wpisanym w miejscu temat: oświadczenie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U 2020 poz. 374 z póżn. zm)

Art. 31u. 1. W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.

2. Oświadczenie woli o przedłużeniu terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub o przedłużeniu terminu wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu tego terminu.