Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Urząd Miasta Tarnowa z nową ofertą mieszkaniową

Pierwsze „Mieszkania na Start” w Tarnowie - nabór wniosków na zasiedlenie mieszkań przy ul. Sportowej 7B w ramach rządowego programu dopłat do czynszu!

        19 lipca br. rozpoczyna się nabór wniosków w związku z budową mieszkań przy ul. Sportowej 7B w Tarnowie przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Składający się z dwóch etapów nabór będzie polegał na przyznaniu punktów za spełnianie kryteriów pierwszeństwa oraz sprawdzeniu tzw. zdolności czynszowej.

Nabór  wniosków o  zawarcie  umowy  najmu w  ramach  pomocy  państwa  w  ponoszeniu wydatków mieszkaniowych  w  pierwszych  latach  najmu  mieszkania

       Nabór potrwa od 19 lipca do 20 sierpnia 2021 r. W tym czasie wszyscy zainteresowani zamieszkaniem w nowobudowanych mieszkaniach będą mogli złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami  np. kopią książeczki mieszkaniowej wydanej przed 23 października 1990 r. czy też w przypadku osób wskazanych przez osoby partycypujące w kosztach budowy lub gdy same partycypują w kosztach budowy – kopią umowy zawartej z inwestorem.

Kryteria pierwszeństwa przy przeprowadzaniu naboru wniosków o zawarcie umowy najmu oraz zasady przeprowadzania oceny punktowej

         Zasady przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań, kryteria pierwszeństwa w tym kryterium bezwzględnie obowiązujące i zasady przeprowadzania oceny punktowej wniosków zostały określone w Uchwale Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej W Tarnowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania ( Dz. Urz. Woj. Małopol. Poz. 3896 z późn. zm. ). Ustanawiając kryteria skorzystano zarówno z obowiązkowego katalogu ustawowego, jak również określono kryteria szczególnie istotne w kontekście sytuacji mieszkaniowej i społecznej wspólnoty samorządowej Gminy Miasta Tarnowa.

        Na dodatkowe punkty będą mogły liczyć mi. in. rodziny z dziećmi, młodzi, którzy nie ukończyli 35. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, seniorzy, posiadacze książeczek mieszkaniowych, osoby partycypujące w kosztach budowy. Przy czym kryterium bezwzględnie obowiązującym jest fakt, iż żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jakie mieszkania?

       W ramach inwestycji zostanie zrealizowany budynek mieszkalny wielorodzinny z 50 mieszkaniami w kategoriach 1- i 2- pokojowych, z dwupoziomowymi garażami z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. W ramach inwestycji dla najmłodszych mieszkańców ul. Sportowej powstanie również mały plac zabaw. Planowany termin pierwszego zasiedlenia mieszkań to IV kwartał 2022 r.

Wysokość czynszu

       Przewidywana stawka czynszu oferowanych mieszkań będzie wynosiła 13,00 zł. za 1 m2. Inwestycja przy ul. Sportowej 7B zostanie objęta dopłatami do czynszów w ramach programu „Mieszkanie na Start”. Będzie to możliwe dzięki zawarciu umowy przez tarnowski samorząd z inwestorem.  Szacunkowa wysokość dopłaty do mieszkania o metrażu ok. 50  m2  dla trzyosobowej rodziny może wynieść nawet ponad 300 złotych miesięcznie. Najemcy będą mogli się starać o dopłatę do czynszu przez okres około 15 lat.

 

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej TTBS, gdzie można również pobrać stosowny wniosek wraz z załącznikami: www.tarnowskietbs.pl/dokumenty

Złożenie przedmiotowego wniosku oraz zawarcie umowy najmu mieszkań w trybie powyższych  regulacji jest podjęciem wstępnej procedury w celu późniejszego ubiegania się o dopłaty  do czynszu.

Więcej informacji na temat programu: www.mplus.pl, www.nieruchomosci.pfr.pl, www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/doplaty-do-czynszu-z-funduszu-doplat-program-mieszkanie-na-start.

Żródło: UMT