Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Remont nawierzchni płyt balkonowych i loggi wraz z balustradami w budynku wielorodzinnym przy ul. M. Dąbrowskiej 22a, 33-100 Tarnów

Tytuł/nazwa postępowania
„Remont nawierzchni płyt balkonowych i loggi wraz z balustradami w budynku wielorodzinnym przy ul. M. Dąbrowskiej 22a, 33-100 Tarnów”
Identyfikator postępowania
f401de5c-bc0e-42ff-aa0c-caffab31756c
Tryb
Tryb podstawowy, wariant 1
Status
Opublikowane
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
I-4201/2/22
Adres strony WWW postępowania
http://www.tarnowskietbs.pl
Data publikacji w miniPortal
12.04.2022 08:50
Nazwa zamawiającego
Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres zamawiającego
ul. Graniczna 8A
Miasto zamawiającego
Tarnów
Województwo zamawiającego
małopolskie
Telefon zamawiającego
+48 (14) 688 99 80
 

Terminy i ustawienia postępowania

  1. Etap składania ofert

    Termin składania ofert
    05.05.2022 10:00
    Termin otwarcia złożonych ofert
    05.05.2022 10:30
Załączniki
Balkony i loggie - rzuty i przekroje - całość.pdf [3.5 MB]
Balkony i loggie - rzuty i przekroje cz. 1.pdf [1.9 MB]
Balkony i loggie - rzuty i przekroje cz. 2.pdf [1.4 MB]
Kosztorys ofertowy SEGMENT I.pdf [163.9 kB]
Przedmiar robót SEGMENT I.pdf [91.7 kB]
Rzut elewacji zachodniej z zaznaczonym zakresem przetargu SEGMENT I.pdf [738.5 kB]
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - balkony TTBS.pdf [162.9 kB]
SWZ.pdf [11.6 MB]
Szczegół montażu balustrady + dobór kotwy mocującaj.pdf [401.7 kB]
Zał nr 1 do SWZ - Wzór formularza oferty.doc [70.0 kB]
Zał nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc [52.5 kB]
Zał nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc [50.0 kB]
Zał nr 4 do SWZ - Wykaz robót wykonanych .doc [95.5 kB]
Zał nr 5 do SWZ - Wykaz osób.doc [86.5 kB]
Zał nr 6a do SWZ - Wzór ośw o braku przynależności do GK.doc [85.5 kB]
Zał nr 6b do SWZ - Wzór ośw o przynależności do GK.doc [92.0 kB]
Zał nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc [45.0 kB]
Zał nr 8 do SWZ - Oświadczenie (warunki udziału) - art. 125 ust. 5 Pzp.doc [45.0 kB]
Zał nr 9 do SWZ - Oświadczenie (wykluczenie) - art. 125 ust. 5 Pzp.doc [45.5 kB]
Zał nr 10 do SWZ - Wzór zobowiązania - art. 118 ust. 3 Pzp.doc [49.5 kB]
Zał nr 11 do SWZ - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal.pdf [2.8 MB]
Zał nr 12 do SWZ - Wzór umowy.docx [66.0 kB]
Zał nr 13 do SWZ - Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp.doc [50.0 kB]
 
Informacja na temat kwoty jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinanasowanie zamówienia